• 03-6129124
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

על פי רוב, ניתן לבטל פסק דין שניתן בהיעדר כתב הגנה

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

במאמר זה נפרט את הדרכים העומדות בפניכם לביטול פסק דין בהעדר הגנה. השתדלנו להביא בפניכם את הדברים בשפה פשוטה ודנו בסוגיות הרלוונטיות הן בראי ניסיון משרדנו בייצוג מרשינו כמשרד עו"ד לביטול פסק דין והן בהתייחס לפסיקת בתי המשפט.

נקדים כבר עתה ונאמר כי בסדרה ארוכה של פסקי דין קבע בית המשפט העליון את ההלכה על פיה פסק דין צריך שיינתן בדרך תקינה: כתב תביעה, כתב הגנה, דיון מסודר ורק לאחר מכן מתן פסק דין. פסק דין שניתן בהיעדר הגנה הוא חריג לדרך התקינה של דיון בתיק אזרחי. לפיכך ייטה בית המשפט ברוב רובם של המקרים לבטל פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, לעיתים תוך הטלת הוצאות על בעל הדין שלא הגיש כתב הגנה.

 


 

המועד להגשת הבקשה לביטול פסק דין:

ע"פ תקנות סדר הדין האזרחי, נדרש נתבע להגשת כתב הגנה, או בקשת רשות להגן בתביעה בסדר דין מקוצר בתוך 30 יום מהיום בו נמסר לו כתב התביעה (45 יום בתביעה בסדר דין מהיר ו- 15 יום בתביעה קטנה). לאחר מועדים אלו זכאי התובע לבקש פסק דין ובהעדר כתב הגנה או בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה יפסוק בית המשפט לטובת התובע. בשלב זה עומדת לנתבע הזכות להגיש בקשה לביטול פסק דין ועיכוב הליכים, שאם לא כן יהיה רשאי התובע לפנות בעצמו או באמצעות עורך דין הוצאה לפועל לשם ביצוע פסק הדין בלשכת ההוצל"פ.

תקנה 214 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") קובעת כי משניתן פסק דין במעמד צד אחד רשאי בעל הדין שנגדו ניתן פסק הדין להגיש את בקשתו לביטול פסק הדין בתוך 30 יום משהומצא לו פסק הדין. במקרה זה רשאי בית המשפט לבטל את פסק הדין כקבוע בתקנה 201. תקנה 201 קובעת כי משהוגשה בקשה לביטול פסק דין 30 יום לאחר פסק הדין רשאי בית המשפט לבטלה בתנאים שייראו לו.

ואולם, בחלוף 30 יום מהיום שנודע למבקש על פסק הדין, עליו להגיש בקשה מיוחדת להארכת המועד להגשת בקשה ל- ביטול פסק דין. בשלב זה בית המשפט כבר אינו רשאי לבטל את פסק הדין "בתנאים שייראו לו" אלא עליו לדון בבקשה להארכת המועד, עובר לדיון בבקשה לביטול פסק דין לגופה. לאחר הדיון יחליט בית המשפט בבקשה להארכת המועד ובמידה ויחליט להאריך את המועד עליו לעשות זאת "מטעמים מיוחדים שיירשמו" (תקנה 528), היינו נדרש נימוק טוב "מיוחד" לשם קבלת הבקשה להארכת המועד.

 

זכות הגישה החוקתית של כל אדם לערכאות:

בשורה של פסקי דין הכיר בית המשפט העליון בזכות היסודית של כל אדם לגישה לערכאות המשפט זכותו הטבעית, המוסרית והחוקית של אדם אשר נטענות כנגדו טענות ומועלות כנגדו תביעות לשטוח את טענותיו וגרסתו לפני בית המשפט, ושהן יתבררו בהליך מלא וצודק של הבאת ראיות. רבות דנו ועדיין דנים בסוגיות הנוגעות לאפשרות הגישה לערכאות בפועל של האזרח הקטן ובעניין הפער העצום של יישום אותה זכות ע"י בעלי ממון וחברות, לעומת האזרח הקטן ואולם זהו נושא בפני עצמו שיאן זה המקום להרחיב בו. 

הרחבתה של אותה זכות מטילה על בתי המשפט את החובה לאפשר לכל אדם דיון אמיתי מלא והוגן בבית המשפט. זכות זו, שאין עליה עוררין, מהווה את המטרייה שתחתיה ישקול בית המשפט כל בקשה ל- ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד. מאחר ופסק דין שניתן במעמד צד אחד הינו הליך החורג מן המתכונת הרגילה ומן הסדר הטבעי של ההתדיינות המשפטית. כאמור בר"ע 301/81 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3) תמיד:

"יעדיף בית המשפט את השגת מטרתו העיקרית לעשות משפט וצדק על מגמתו לשמור על כללי הפרוצדורה בקפדנות וללא פשרנות מוגזמת" (ראה)

 

זכות הגישה לערכאות, גם כאשר המדובר ברשלנות של מגיש הבקשה:

זכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות יסודית ומרכזית בדין הישראלי. זכות זו, בצירוף העיקרון שפסק דין צריך להינתן בדרך רגילה ותקינה של הצגת טיעוני הצדדים והתדיינות בפני בית המשפט, מהווים ברוב המקרים משקל מכריע לקבלת בקשות לביטול פסק דין. כעורך דין שהופיע בבקשות לביטול פסק דין לא פעם יכול להעיד הח"מ עקרונות אלו באים לידי ביטוי דווקא במקרים קיצוניים שבהם התרשל בעל דין בניהול ההליך, כל עוד לא הוכח כי המדובר בזלזול מופגן של בעל הדין בהליכי בית המשפט. 

הדברים באו לידי ביטוי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ברמש (ת"א) 9488-09-15 א.א נ' ב.א (פורסם בנבו 11/12/15) מפי כב' השופט שאול שוחט, אשר עמד על סוגיה זו של רשלנות בניהול הליכים, בהתייחס לבקשה שעמדה בפניו לביטול פסק דין במעמד צד אחד שניתן בבית המשפט לענייני משפחה:

"ולענייננו אנו, אין חולק שהתנהגותו של המבקש לא הייתה תקינה. התובענה הוגשה ביום 10/05/15, וגם הומצאה למבקש ביום 30/05/15 (כטענת המבקש) ולא ביום 14/05/15 (כטענת המשיבה וכעולה לכאורה מאישור המסירה שצורף כנספח ב' לתשובתה) – במועד בו ניתן פסק הדין חלף עבר המועד להגשת כתב ההגנה (בפרק זמן שבין 10 ימים לכ- 3 שבועות, תלוי בעמדת הצדדים החלוקה באשר למועד ההמצאה) והכל בידיעת המבקש שהיה מיוצג. עם זה, העובדה שבעל דין התרשל באי הגשת טענותיו בפני בית המשפט אינה מונעת, כשלעצמה, ביטולה של החלטה שניתנה במעמד צד אחד. כך בוטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד אפילו במקרה בו נתבע (שלא הגיש כתב הגנה) קרע מסמכי בי דין שנמסרו לו בלא לקרוא אותם (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית עמ' 739). בענייננו, הגם שבהתנהלות המבקש יש משום מחדל ורשלנות, אפילו בוטה, איני סבור כי התנהלותו עולה כדי יחס של זלזול מכוון כלפי בית המשפט קמא שהצריך את בית המשפט קמא לדחות את בקשתו. ודוק ! אין חולק שמהרגע שקיבל המבקש את כתב התביעה הוא לא התעלם ממנה ופעל במישורים שונים לביטול "רוע הגזרה" או למצער, קבלת ארכה להגשת כתב הגנה."

ובהמשך הדברים:

"משעיינתי בבקשת רשות הערעור ונוכחתי לדעת כי למבקש טענות הגנה ראויות, אינני סבור כי התנהלותו הרשלנית האמורה, הצדיקה את דחית בקשתו לביטול פסק הדין.

הנה כי כן, גם כאשר המדובר ברשלנות, ואפילו רשלנות בוטה יעדיף בית המשפט לתת לבעל דין את יומו בבית המשפט על מנת שיתקבל בעניינו פסק דין בדרך תקינה. יש לציין כי עדיין, גם בשלב זה יבדוק בית המשפט האם יש בטענותיו של המבקש, ולו הגנה לכאורה בפני התביעה שהוגש כנגדו. אם יגיע בית המשפט למסקנה חיובית בעניין זה, ייטה בית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד. ואולם, אם לאחר בירור יתברר כי אין בטענות המבקש ולו הגנה לכאורה, ישאיר בית המשפט את פסק הדין על כנו והוא לא יבוטל. 

 

הנימוקים לקבלת בקשה לביטול פסק דין:

העילות האפשריות לביטול פסק דין (או כל החלטה אחרת) שניתן במעמד צד אחד הם שתיים:

ביטול פסק דין מחובת הצדק.
ביטול פסק דין מכוח שיקול דעתו של בית המשפט.

 

ביטול פסק דין מחובת הצדק:

העילה לביטול מחובת הצדק מתקיימת כאשר בית המשפט מלכתחילה לא היה רשאי להחליט בהיעדרו של המבקש. מדובר במקרים בהם המבקש לא הוזמן כלל לדיון. במקרה כזה עצם הפגם שבאי הזמנתו של המבקש לדיון מהווה עילה מספקת לביטול פסק הדין ואין זה משנה אם ההחלטה לגופו של עניין הייתה צודקת אם לאו (ע"א 5000/92 יהושע בן-ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), בעמ' 835-836, כמו כן ראה בספרו של הנשיא אורי גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, בעמ' 282 וגם פסק דינו של כב' השופט ארבל בבר"ע (ת"א) 002411/02 בנק לאומי לישראל בע"מ נגד מיכאלי (פורסם במאגר המשפטי נבו)). במילים אחרות, פסק דין שניתן במעמד צד אחד פגום, במידה והפגם נובע מהיעדר המצאה כדין למבקש, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.

בעניין הזמנתו של המבקש לדיון ומסירת ההזמנה למבקש תוזכר פסיקת בית המשפט בעניין המצאה בדרך הדבקה על הדלת והדברים שנאמרו בע"א 6441/04, מתוקה נ. סונול (פורסם במאגר המשפטי נבו):

"ראוי לזכור כי המצאה בדרך של הדבקה כפופה לעולם לאפשרות שבית המשפט לא יכיר בה, גם אם מבחינה טכנית היא נעשתה על פי הכללים הקבועים בתקנה. זאת כל אימת שמתברר כי בפועל הכתב המודבק לא הגיע לידי הנמען או מי מבני ביתו". לעניין זה מוסיף ומשלים דר' זוסמן בסעיף 188 לספרו "סדרי הדין האזרחי" את ההלכה בדבר המצאת מסמכים בדרך של הדבקה ואשר ספק אם הגיעו ליעדם – כפי שאכן היה בעניינו של המבקש: "לגבי מסמך שנמסר ע"י הדבקתו על הדלת, ואשר לעולם אין לדעת אם לא הוסר משם ע"י מאן דהוא ולא הגיע לידי הנמען או בני ביתו, בן חורין בית המשפט להורות כי הדבקתו לא תחשב כמסירה אלא שהמסמך יימסר מחדש" (ע"א 427/61 דליהו נ' הדייקן בע"מ פ"ד טז 624).


ביטול פסק דין מכוח שיקול דעתו של בית המשפט:

גם כאן מנחים את בית שני שיקולים: השיקול הראשון הוא מהו הטעם להיעדרותו של המבקש מהדיון למרות שהוזמן. השיקול השני, העיקרי והחשוב יותר, האם למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין אשר יכולה להביא את בית המשפט לשנות את פסק דינו.

ייאמר כי הגם שכאמור, השיקול השני הוא החשוב יותר, שני השיקולים קשורים האחד בשני. ככל שהגנתו של המבקש בפני התביעה שהוגשה כנגדו היא סבירה וחזקה יותר יתייחס בית המשפט בסלחנות יתרה לנימוק בדבר היעדרותו של המבקש מהדיון (או אי הגשת כתב הגנה או בקשת רשות להגן מצידו). במקרים אלו, גם אם המדובר באי התייצבות בהיסח הדעת, או אי הבנה, או אפילו בשל רשלנות מצד המבקש או ב"כ, יטה בית המשפט לבטל את פסק הדין. בית המשפט יטה פחות לבטל את פסק הדין במקרים בהם התברר כי המדובר בזלזול מופגן של המבקש בתקנות (ע"א 32/83, בר"ע 301/81 הנ"ל)).

 

סיכום:

המערכת המשפטית בנויה בין השאר על לוחות זמנים קבועים. לא ייתכן כי בעל דין יזלזל בהליכי בית המשפט ולא יגיש את כתבי טענותיו (במקרה דנן כתב הגנה או בקשת רשות להתגונן ב- תביעה בסדר דין מקוצר) בזמן שאם לא כן ייפגעו זכויותיו של התובע ומערכת המשפט לא תוכל לתפקד כראוי. למעשה, בהינתן נורמה של אי ציות למועדים, לא תוכל מערכת המשפט לבצע את תפקידה כלל.

מנגד, חוש הצדק הטבעי וזכותו הטבעית של אדם לדיון צודק ומלא מובילים אותנו תמיד למסקנה כי לא ניתן להטיל על אדם חיובים ע"פ פסק דין מבלי שיינתן לו יומו בבית המשפט. הדברים נכונים שבעתיים שעה שעומדות לצידו טענות הגנה מבוססות שיכולות לעיתים אף להפריך את טענות התובע לחלוטין.

כאשר לא נותר ספק בדבר הזמנתו כדין של המבקש לדין, העניקו לבתי המשפט כללי הפרוצדורה ופרשנותו של בית המשפט העליון שיקול דעת רחב בבקשות לביטול פסק דין. שיקול דעת רחב זה ניתן על מנת לאפשר את "דרך המלך" בין שני הקטבים תוך נטייה לקבל בקשות לביטול פסק דין, כאשר קיימת הגנה סבירה לגופו של עניין, ופגיעה בכיסו של אותו מבקש שלא הקפיד על המועדים בצורת הוצאות לצד שכנגד.

הבהרה

דברי ההסבר אשר פורטו במאמר זה הובאו בצורה חלקית, תמציתית ובכלליות. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. אין המאמר דלעיל מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מחלוקת בעניינים בהם נוגע המאמר מומלץ בחום לפנות לעורך דין המתמחה בסוגיות אלו על מנת להבטיח את כל זכויותיכם ע"פ הדין.

logoround

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה

  מאמר זה יפרט בפניכם את הטעמים ל- ביטול חוזה בעקבות פגמים בכריתת חוזה ו/או הפרת חוזה. נדון בדרכים לכריתת חוזה, ב- גמירות דעת...
 • הפרת חוזה

  רשימה מקיפה זו תביא בפניכם את כל מה שצריך לדעת על הפרת חוזה.  בסיטואציות של הפרת הסכם מעניק החוק לנפגע את הזכות לבחור האם הוא...
 • תביעה כספית בסדר דין מהיר

  במאמר זה נסקור בתמצית את הוראות החוק העיקריות בתקנות סדר הדין האזרחי,העוסקות ב- תביעה בסדר דין מהיר
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  חלק גדול מהפגמים אשר דובקים לחוזים באים לעולם עוד בשלב המשא ומתן לכריתתו של החוזה. במאמר זה נפרט את נסיונינו כמשרד עו"ד חוזים...
 • תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה

  חובת תום הלב במו''מ לכריתת חוזה קבועה בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים"). כ- עורך דין חוזים...

כל הדרכים ליצור איתנו קשר