• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיון מסחרי אזרחי

מאמרים משפטיים בסוגיות הקשורות לדיון מסחרי אזרחי

מאמרים דיון מסחרי אזרחי

במהלך השנים בהם פעלנו לטובת לקוחותינו בבית המשפט צברנו ידע וניסיון בעיקר בתחום המסחרי אזרחי. ראינו לנכון לפרוט ניסיון זה, בשילוב הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון במאמרים שלפניכם, בתקווה שתמצאו בהם תועלת

פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו ו/או על הפרת חובות תום הלב והתנהגות

הודעה על ביטול חוזה הינה הודעה הנשלחת על ידי הצד הנפגע מהפרת החוזה לצד המפר ובו מודיע הצד הנפגע על עילת הביטול וביטולו של החוזה. על הודעת

לשון הרע הינו פרסום בכל דרך (בפייסבוק, בטלויזיה, הודעות וואטסאפ וכיו"ב) של דברים אשר עלולים להשפיל אדם, ללעוג לו או להופכו מטרה לשנאה, לפגוע במשלוח ידו

דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים הנחתמים במדינת ישראל. דיני החוזים חולשים על כל הסכמה

פרשנות חוזה הינו פעולה משפטית של יישום דיני החוזים על הטקסט בחוזה לצורך בדיקת אומד דעתם של הצדדים במועד כריתת החוזה, בדרך כלל כאשר יש מחלוקת לגבי יישומו של

ביטול מתנה במקרקעין הינה זכות המוענקת לנותן המתנה בהתאם לסעיף 5 לחוק המתנה על פיו רשאי נותן המתנה להודיע למקבל כי המתנה מבוטלת כל עוד לא שינה מקבל

ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על פי הסכם המכר ו/או הפר את חובת תום הלב המוטלת עליו

ביטול הגבלת חשבון בנק הינו הליך אשר בו מוציא תחת ידו בית המשפט צו הגורע חלק או את כל השיקים שפורטו בערר על הגבלת חשבון הבנק - ערר

טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות כפי שהיא בפועל. החלטתו של צד להסכם להתקשר

ביטול חוזה כאמור בחוק החוזים [חלק כללי] הינה זכות אחת מתוך שתיים, העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת החוזה. ביטול החוזה ייעשה על פי העילות הקבועות בחוק החוזים הסובבות סביב