• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיון מסחרי אזרחי

מאמרים משפטיים בסוגיות הקשורות לדיון מסחרי אזרחי

מאמרים דיון מסחרי אזרחי

במהלך השנים בהם פעלנו לטובת לקוחותינו בבית המשפט צברנו ידע וניסיון בעיקר בתחום המסחרי אזרחי. ראינו לנכון לפרוט ניסיון זה, בשילוב הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון במאמרים שלפניכם, בתקווה שתמצאו בהם תועלת

פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו ו/או על הפרת חובות תום הלב והתנהגות

הודעה על ביטול חוזה הינה הודעה הנשלחת על ידי הצד הנפגע מהפרת החוזה לצד המפר ובו מודיע הצד הנפגע על עילת הביטול וביטולו של החוזה. על הודעת

לשון הרע הינו פרסום בכל דרך (בפייסבוק, בטלויזיה, הודעות וואטסאפ וכיו"ב) של דברים אשר עלולים להשפיל אדם, ללעוג לו או להופכו מטרה לשנאה, לפגוע במשלוח ידו

מזה שנים רבות אנו, כמשרד עורכי דין לחוזים עוסקים בעיקר בליטיגציה בסוגיות הנוגעות לדיני חוזים. במאמר זה ראינו לנכון לבאר מושגי יסוד בחוק החוזים והכל בשפה פשוטה ותמציתית

פרשנותו של חוזה הייתה, עודנה וכנראה גם תהיה אחת הסוגיות המרכזיות שידונו בהם בתי המשפט בכל הערכאות. במאמר זה ראינו לנכון כמשרד עו"ד חוזים להבהיר את

מאמר זה יעסוק בהסכם מתנה וליתר דיוק, בביטול הסכם מתנה במקרקעין, סוגיה בה משרדנו כמשרד עורכי דין לחוזים עוסק בה לא מעט. מניסיוננו, מאחר ובד"כ מתנה במקרקעין

ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על פי הסכם המכר ו/או הפר את חובת תום הלב המוטלת עליו

ביטול הגבלת חשבון בנק הינו הליך אשר בו מוציא תחת ידו בית המשפט צו הגורע חלק או את כל השיקים שפורטו בערר על הגבלת חשבון הבנק - ערר

חלק גדול מהפגמים אשר דובקים לחוזים באים לעולם עוד בשלב המשא ומתן לכריתתו של החוזה. במאמר זה נפרט את נסיונינו כמשרד עו"ד חוזים ובעיקר נדון

מאמר זה יפרט בפניכם את הטעמים ל- ביטול חוזה בעקבות פגמים בכריתת חוזה ו/או הפרת חוזה. נדון בדרכים לכריתת חוזה, ב- גמירות דעת ומסוימות בחוזה.