• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיני חברות

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני תאגידים

מאמרים דיני חברות

דיני חברות הם תחום מורכב, גם עבור עורכי דין מנוסים. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שרוב התיקים הנוגעים לחברות נידונים בבית המשפט המחוזי מול שופטים מקצועיים המתמחים בדיני תאגידים. המאמרים לפניכם הם פרי ניסיונינו בליווי חברות ובייצוג חברות בבית המשפט

במאמר זה נסכם את ההלכות האחרונות הנוגעות לסוגית קיפוח המיעוט בחברה (לשעבר, עושק המיעוט), כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון ובבתי המשפט המחוזיים, נכון לשנת 2020 ומניסיוננו

הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם וזכויותיהם של בעלי המניות בה, זאת באמצעות הסרת מסך התאגדות המפריד בדרך כלל בין

לא אחת, בעיקר בחברת מעטים, או בחברה משפחתית, יש לבעלי מניות הרוב שליטה כמעט מוחלטת בפעילות החברה. במקרים מסוימים יכול ויפעלו בעלי מניות הרוב בחברה

אכיפה על בעלי מניות הרוב לרכוש את מניותיהם של בעלי מניות המיעוט הינו אחד מהסעדים הקיצוניים והדרסטים ביותר אותם מעניק בית המשפט לבעלי מניות המיעוט

אילו חובות מוטלים על נושאי משרה בחברה? האם מסך ההתאגדות מגן עליהם? על שאלות אלו ואחרות הנוגעות לחובת הזהירות וחובת האמונים של נושאי משרה בחברה