• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיני מקרקעין

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני מקרקעין

מאמרים דיני מקרקעין

הסוגיות בדיני מקרקעין מורכבות והמחלוקות המגיעות לפתחו של בית המשפט כוללות בדרך כלל סכומים נכבדים. כמשרד עו"ד העוסק בדיני מקרקעין אנו דואגים להתעדכן בהלכות החדשות בתחום וראינו לנכון לשתף אותם עמכם  במאמרים שלפניכם.

פלישה לשטח משותף הינה השתלטות שלא כדין על שטחים בבית משותף, תוך מניעת זכותם של שאר הדיירים בבניין לעשות שימוש דומה בשטחים אלו. פלישה יכולה ללבוש

זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין, חתימה על זיכרון דברים בכתב לרכישת נכס מקרקעין הינה ברוב המקרים מחייבת, והצד המפר יכול שיהיה מחויב בפיצוי כלפי