• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רעא 1967/97 וייס זמיר נ' איכלוב סמיון

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

טענתו העיקרית של המבקש היא ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר הרים את מסך ההתאגדות שבין המשיבה מס' 4 לבין מנהליה, שאחד מהם היה, כאמור, המבקש

 


בבית המשפט העליון
רע"א 1967/97
בפני:נ כבוד השופט י' טירקל

המבקש:ב וייס זמיר

נגד
המשיבים:ו .1איכלוב סמיון
.2שנער איתמר
.3קופרברג אילן
.4ע. וייס שנער חברה לשיווק, פירסום ויחסי ציבור בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בחיפה בבר"ע 1095/97מיום
23.2.97שניתנה על ידי כבוד השופט ברלינר
בשם המבקש:נ עו"ד מ' פלדמן, עו"ד ש' שטדלר
בשם משיב מס' 1:ב עו"ד מיכאל דן, עו"ד יצחק ברנר

החלטה

.1בית משפט השלום בחדרה, בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות, חייב אתהמבקש להשיב למשיב מס' 1(להלן - "המשיב") סכום של 435,6 ש"ח שהמשיב שילם בזמנו למשיבה מס' 4 עבור פרסום שמו בעלון פרסומי שהמשיבה מס' 4 נהגה לפרסם, שהמבקש היה אחד ממנהליה. כן חייב את המבקש לשלם לו הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של המבקש להרשות לו לערער על פסק הדין. מכאן בקשתו של המבקש להרשות לו לערער לפני בית משפט זה. 2טענתו העיקרית של המבקש היא ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר הרים את מסך ההתאגדות שבין המשיבה מס' 4 לבין מנהליה, שאחד מהם היה, כאמור, המבקש. אין מקום להרשות ערעור על כך. החלטתו של בית המשפט בענין זה מעוגנת כולה בנסיבותיה המיוחדות של הפרשה הנדונה. טענותיו של המבקש, למרות הנסיון לעטות עליהן כסות של דיון משפטי-עיוני, אינן מעלות שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מדלת אמותיו של המקרה הנדון ומצדיקה דיון בערכאה שלישית.

.3בא כוח המערער הוסיף וטען כי יש צורך להגדיר "נסיבות או כללים אשר לאורם על בית המשפט לתביעות קטנות להכריע אם תביעה אשר הועברה להכרעתו לא תידון בפניו ותחת זאת תועבר להכרעת בית משפט השלום", מכוח סמכותו לפי הוראות סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- .1984לדעתו זאת "שאלה שלה חשיבות משפטית וציבורית עליונה" המצדיקה מתן רשות לערער.
אכן, בטענה זאת יש, אולי, טעם, אולם אין מקום לדון בה כאן. כפי שמראה
העיון בכתב ההגנה שהגיש המבקש בערכאה הראשונה, לא העלה טענה זאת שם. כמו כן לא נטען שהטענה הועלתה בדרך אחרת, או הועלתה לפני בית המשפט המחוזי במסגרת הבקשה להרשות ערעור שהגיש שם. לפיכך אין מקום לדון בטענה כאן.
יתר על כן, אפילו היתה הטענה ראויה להישמע ואפילו סבור הייתי ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר נמנע מלהעביר את התביעה לבית משפט השלום, מכוח הסעיף הנזכר, הנה לא הראה המבקש כיצד היתה ההעברה מסייעת לעניננו, או שנגרם לו עיוות דין בשל כך שלא הועברה.

5129371 .4הבקשה נדחית.
המבקש ישא בהוצאות המשיב מס' 1בסך 000, 3ש"ח.

ניתנה היום, ו' בתשרי תשנ"ח (7.10.97).
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

מאמרים קשורים

כל הדרכים ליצור איתנו קשר